Kuliah Ibnu Khaldun

Kuliyyah Ibnu Khaldun

Siri Ke-7

Wacana Intelektual Ibn Khaldun Ketujuh (8/2/03)
Oleh: Dr. Ustaz Muhammad ‘Uthman El-Muhammady


بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

Ahli Hadith dan Ahli Ra’y

 Fiqh muncul dengan dua aliran dan pendekatan. Ahli ra’y dan qiyas di Iraq dan ahli hadith di Hejaz; golongan ahli qiyas banyak menggunakan qiyas dan mereka mahir di dalamnya.

 Pemimpin jemaah mereka, yang disekitarnya dan sekitar para sahabatnya terpusat mazhab mereka ialah Imam Abu Hanifah radiya’Llahu ‘anhu.Imam bagi mereka di Hijaz Malik bin Anas dan Imam Syafi’i selepas daripadanya. (Allah meredai keduanya).

Siri Ke-7

Wacana Intelektual Ibn Khaldun Ketujuh (8/2/03)
Oleh: Dr. Ustaz Muhammad ‘Uthman El-Muhammady


بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

Ahli Hadith dan Ahli Ra’y

 Fiqh muncul dengan dua aliran dan pendekatan. Ahli ra’y dan qiyas di Iraq dan ahli hadith di Hejaz; golongan ahli qiyas banyak menggunakan qiyas dan mereka mahir di dalamnya.

 Pemimpin jemaah mereka, yang disekitarnya dan sekitar para sahabatnya terpusat mazhab mereka ialah Imam Abu Hanifah radiya’Llahu ‘anhu.Imam bagi mereka di Hijaz Malik bin Anas dan Imam Syafi’i selepas daripadanya. (Allah meredai keduanya).

Siri Ke-6

Wacana Intelektual Ibn Khaldun Ke-6

Dr. Ustaz Muhammad ‘Uthman El-Muhammady

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

Beberapa Pecahan Ilmu Tafsir:

 Ilmu-ilmu berkenaan dengan bahasa atau percakapan menjadi perbincangan-perbincangan yang bersifat kemahiran dan teknikal (“sina’iyyah”) (atau “sina’ah”), berkenaan dengan makna kata-kata, peraturan-peraturan tentang baris akhir, (“i’rab”), stail (“balaghah”), dalam penggunaan susunan kata-kata; dulunya ini menjadi kemahiran yang terbiasa (“malakat”) di kalangan Orang Arab, dan kemudian timbul tulisan-tulisan teratur berkenaan dengan ini semua; dulunya tidak ada keperluan untuk merujuk kepada tradisi tulisan atau lisan dalam hal ini.

Siri ke-5

Wacana Intelektual Ibn Khaldun Ke-5 :Satu Pandangan Awal (12-10-2002)

Berkenaan Dengan Ilmu-Ilmu Yang Terdapat Dalam Peradaban Semasa:

Ilmu pengetahuan (al-‘ulum) yang diambil berat oleh manusia di kota-kota dan diteruskan penyampaiannya: (a) yang bersifat tabi’i bagi manusia yang ia terbimbing kepadanya dengan kemampuannya berfikir (b) yang bersifat nakli (tradisional), diambil dari mereka yang mengadakannya.

(a)bersifat falsafah (al-‘ulum al-hikam al-falsafiyyah) yang manusia mencapainya dengan tabiat kejadiannya boleh berfikir yang mereka terpandu kepada objek-objek, masalah-masalah, hujah-hujah, dan kaedah-kaedah mengajarnya oleh persepsi-persepsi manusiawinya,sehingga ia menyedari perbezaan antara apa yang benar dan yang salah di dalamnya melalui renungan fikir dan selidiknya, sejauh mana ianya adalah manusia yang berfikir.

(b) ilmu-ilmu tradisional,nakliyyah, yang diadakan (yang konvensional) (al-‘ulum al-naqliyyah al-wad’iyyah).

Siri ke-3

Wacana Intelektual Ibn Khaldun-3 Satu Pandangan Awal

Oleh: (Dr)Muhammad ‘Uthman El-Muhammady

Dalam ceramah sebelum ini (ceramah ke-2) kita berbicara tentang beberapa perkara secara ringkas dalam bab ke-5 “al-Muqaddimah” yang menyentuh soal mencari penghidupan, pertukangan, jenis-jenis usaha dan pertukangan serta kedudukannya masing-masing dalam masyarakat, sampai kepada perbincangan tentang mencari harta karun. Juga dibicarakan kemahiran-kemahiran intelektuil termasuk kepentingan menulis dan falsahanya, juga kepentingan ilmu hisab atau mathematik yang meningkatkan kecerdasan manusia. Kemudian dibicarakan kandungan bab keenam ‘al-Muqaddimah” yang menyentuh soal-soal berkenaan dengan budaya berfikir dan budaya ilmu.

Sebagai sambungan tentang bab ke-6 ini, dalam kesempatan ini, insya’ Allah kita akan berbicara lagi berkenaan dengan budaya berfikir dan budaya ilmu.

Siri ke-2

(Wacana Intellektual Ibn Khaldun-2 Satu Pandangan Awal)

 (Dr) Ustaz Muhammad ‘Uthman El-Muhammady

Dalam kuliah terdahulu, kita telah melihat secara ringkas ruanglingkup wacana Ibn Khaldun dalam “al-Muqaddimah”nya, dari bab satu sampai empat. Dalam kesempatan ini kita boleh melihat pula perbincangan ilmunya dari bab ke-lima sampai bab ke enam.

Dalam bab ke lima beliau berbicara berkenaan dengan perkara-perkara berikut:

Umumnya bab ini berbicara berkenaan dengan pelbagai aspek usaha mencari penghidupan manusia, seperti mencari keuntungan, pertukangan, dan semua perkara yang terjadi berhubungan dengan beberapa persoalan berkenaan dengannya.
Subscribe to this RSS feed