Pemikiran Al-Qaradawi

Pemikiran Al-Qaradawi

Maqasid Syar'iah Dari Perspektif Yusof Al-Qaradawiy

Dr. Mohd Rumaizuddin Ghazali

Aliran Wasatiyyah dalam Maqasid Syari’ah

Aliran ketiga ialah aliran wasatiyyah yang menggabungkan teks-teks yang qat'iy dan maksud-maksud yang global. Ia tidak berlebihan dalam memahami teks-teks secara literal dan tidak pula berlebihan dalam menolak teks atas alasan maslahah. Aliran ini mempercayai bahawa setiap hukum-hukum syariat itu ada hikmatnya dan hikmat itu adalah untuk manfaat manusia. (al-Qaradawi, 2006: 137)

MAQASID SYAR'IAH DARI PERSPEKTIF AL-QARADAWI (SIRI 2)

Aliran Menggugurkan Teks Atas nama Maslahah dan Maqasid Syariat.

Aliran ini melupakan teks-teks bahkan sengaja menolak atas alasan melihat kepada maslahah dan maqasid syariat. Mereka dikenali aliran orang yang menggugurkan nas (ta'thil al-Nusus)  Mereka melawan teks-teks agama yang maksum dan menolak teks-teks tersebut tanpa peduli dan membekukan  teks-teks tersebut tanpa ilmu. Atas nama maqasid syariat, mereka ingin menghapuskan seluruh fiqah dan ilmu usul fiqah serta memadai dengan maqasid syariat sahaja.

Di bawah falsafah seperti itu mereka mengubah hukum-hukum keluarga, mengharamkan talak dan poligami, membolehkan seorang muslimah untuk menikahi laki-laki bukan Islam serta menyamakan warisan harta pusaka anak lelaki dan wanita atas nama maslahah yang menjadi tujuan maqasid Syari’ah. (al-Qaradawi, 2006: 85)

Aliran ini bangga dengan diri mereka dan memandang rendah terhadap tradisi dan ulama Islam. Mereka mendewa barat dan tradisinya. Golongan ini sombong dan merasa dirinya lebih mengetahui tafsir daripada al-Tabari, Hadith daripada al-Bukhari dan Usul Fiqah daripada al-Syafi'i. Padahal, orang-orang tersebut merupakan imam dan ilmuan akal dan naqli.

Pandangan Yusuf al-Qaradawi Mengenai Panduan Kebangkitan Islam dan Ciri-Ciri Pendakwah

Oleh Dr. Mohd Rumaizuddin

Bab ini membicarakan panduan kebangkitan Islam. Menurut al-Qaradawi kebangkitan Islam perlu mempunyai kematangan dan anjakan paradigma ke arah yang lebih baik. Di samping itu, beliau juga menggariskan ciri-ciri pendakwah.

Kebangkitan Islam yang Diinginkan

Sejak bermulanya semarak kebangkitan Islam pada awal 70-an dan 80-an, al-Qaradawi sentiasa memberi bimbingan kepada generasi muda Islam mengenai kebangkitan Islam dengan memberi pandangan dan ijtihad gerakan.

Beliau juga melibatkan diri dalam proses ekonomi Islam dengan menjadi ahli penasihat kepada Bank Faisal dan institusi-institusi kewangan lain. Beliau menjelaskan antara penyakit umat Islam yang berlawanan dengan sifat fitrah manusia ialah al-Ghalu (fanatik) kerana perjalanannya tidak akan panjang serta mengabaikan hak-hak orang lain.  

Al-Qaradawi mengakui bahawa beliau sentiasa mengambil berat  tentang masalah kebangkitan Islam yang telah menjadi isu utama dalam penulisannya lantaran kepentingan masa kini serta masa depan umat Islam. Keperluan ini amat mendesak untuk memastkan kebangkitan ini tidak melemahkan dan  tidak melencong dan tidak menyimpang. Kebangkitan ini tidak seharusnya tergendala di tengah jalan. Oleh itu, beliau menggariskan sepuluh langkah menuju kematangan kebangkitan Islam atau membimbing kebangkitan Islam dari zaman kekeliruan kepada pencerahan. Sepuluh langkah yang diutarakannya ialah :

Al-Qaradawi dan pembaharuan Fiqh

Dr. Mohd Rumaizuddin Ghazali, (Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM);

Fiqh mengikut pengertian asal bermaksud kefahaman. Fuqaha memberi takrif yang khusus iaitu faham tentang hukum-hukum syarak. Fiqh ialah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amali yang diistinbatkan dari dalilnya yang terperinci berdasarkan kaedah-kaedah yang tertentu.

Al-Qaradawi menjelaskan ciri-ciri dan keistimewaan fiqh iatu :

1. Ia bersumberkan rabbani iatu sumber utamanya ialah wahyu )al-Quran).Oleh itu, umat Islam melihat fiqh itu sebagai satu ibadat yang wajib ditaati.

2. Ia berasaskan kepada nilai-nilai agama.

3. Ia menampilkan ciri kemanusiaan yang memelihara kemuliaan manusia. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad s.a.w bahawa jenazah  lalu di hadapan baginda lalu Rasulullah berdiri.Seorang sahabat  bertanya : wahai Rasulullah, Jenazah ini adalah seoang Yahudi. lalu baginda menjawab: “Bukankah ia juga seorang manusia.”

4. Ia bersifat sempurna dan lengkap serta meliputi segala aspek  kehidupan, ekonomi, sosial, politik seperti adab-adab makan dan pembinaan sebuah negara.

Yusuf al-Qaradawi dan pandangannya Tentang Fiqh Minoriti dan Maslahah

Dr. Mohd Rumaizuddin Ghazali

Menurut al-Qaradawi, antara ciri istimewa syariat ini tidak diciptakan di dalam khayalan dan di dunia idea sehingga melalaikan realiti manusia dan persoalan-persoalan  mereka di muka bumi ini. Akan tetapi, syariah Islam ini merupakan syariat realiti yang menyingkap realiti manusia dan kelemahannya dari desakan pelbagai kepentingan dan keperluan.Oleh itu, perubahan hukum dapat berubah dengan perubahan unsur-unsur zaman, tempat, keadaan dan tradisi. Hukum-hukum syariah adalah mulia, mudah, toleran dan sederhana. Ia bukanlah hukum-hukum yang keras atau yang tidak dapat berubah, yang mengharuskan  semua golongan untuk mengamalkannya tanpa memperhatikan keadaan dan kemampuan mereka. Akan tetapi, syariat diterapkan sesuai dengan keadaan yang sedang mereka hadapi. Dalam setiap persoalan yang sedang terjadi, syariah mampu memberikan penyelesaian alternatif yang terbaik dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sendiri. Al-Qaradawi menjelaskan tujuan beliau menulis buku ini adalah permintaan dari Rabitah Alam al-Islami 9 Liga dunia Islam) yang meminta beliau menulis mengenai fiqh minoriti dengan meletakkan kaedah asas dalam berinteraksi dengan golongan minoriti umat Islam yang berada dalam kelompok besar orang-orang bukan Islam di Eropah, China , India dan Amerika Syarikat.  

Ciri-Ciri Fiqh Al-Qaradawi

Ciri Pertama : Penggabungan antara Fiqh dan Hadis;

Al-Qaradawi menggabungkan antara Fiqh dan Hadis. Al-Qaradawi  mampu menggabungkan antara fiqh dan hadis dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan akan diwarnai dengan pandangan yang kontektual dan sangat mendalam berdasarkan sikapnya yang sederhana. Penggabungan antara ilmu fiqh dan hadis menyebabkan fatwa-fatwanya selalu sederhana. Al-Qaradawi melihat bahawa umat Islam mengalami penderitaan apabila adanya ahli fiqh yang kerjanya hanya mengumpulkan pendapat para ulamak tanpa mengetahui tentang dalil yang mereka bicarakan.  Mereka berdalilkan kepada hadis-hadis daif dan palsu. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa berdasarkan kepada hadis-hadis daif dan palsu. Dalam hal ini, al-Qaradawi menyeru agar keperluan menggabungkan antara fiqh dan hadis kerana beliau melihat ramai fuqaha yang melibatkan diri dalam bidang hukum tidak memahami secara mendalam ilmu-ilmu hadis bahkan mereka sangat jahil dalam bidang ini sehingga tidak mengetahui rujukan-rujukan dalam bidang ini  dan tidak juga mengetahui sumber-sumber penting dalam bidang ini. Mereka  juga menggunakan hadis-hadis  yang lemah dan tidak diketahui sumbernya. Begitu juga terdapat ramai ahli hadis  yang tidak mendalami ilmu fiqh  dan usul fiqh. Mereka tidak berusaha untuk memahami maksud-maksud syariat. Oleh itu beliau menyarankan agar umat Islam kini menggabungkan antara kedua-dua sumber tersebut dan berusaha menyaring hadis-hadis  hukum yang bersifat umum dalam kerangka ilmu Usul hadis dan Usul Fiqh dan juga dalam kerangka maksud-maksud syariat.  Di samping itu, hadis-hadis tidak wajar diterima  kecuali yang sahih  atau hadis hasan yang lebih dekat kepada yang sahih untuk dijadikan sebagai dalil syar’i.
Subscribe to this RSS feed