Fiqh Ad-Dakwah

Fiqh Ad-Dakwah

Pemerkasaan Ilmu Asas Dakwah Manhaj Maliziy: Perspektif Abim

Oleh: Dr. Mohd Farid Mohd Shahran
(Kertas kerja ini dibentangkan pada Seminar Antarabangsa Dakwah dan Generasi Muda, pada 10, 11 September 2007 di UKM.)

MUKADDIMAH
 
Masyarakat Islam dewasa ini sekali lagi didepani dengan cabaran ekstremisme. Ia menjelma sekurang-kurangnya dalam dua bentuk; mereka yang melonggarkan dan penisbikan pentafsiran agama sehingga tercabut dari akar umbinya yang asli dan mereka yang menyempitkan pentafsiran agama sehingga menjadikannya begitu keras dan tertutup, justeru mudah mengeluarkan sebahagian masyarakat Islam yang lain dari ruanglingkup agama.  Sementara golongan pertama, atas nama kebebasan, kemanusiaan, pencerahan dan pembukaan pintu ijtihad telah merungkaikan segala asas-asas keagamaan yang telah baik terjalin dalam tradisi keagamaan Islam, golongan kedua pula, atas nama pemurnian akidah dan perjuangan menegakkan sunnah dan membenteras bid’ah, telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dengan serangan terhadap ijtihad dan budaya amal Islami yang telah sedia berakar umbi dalam masyarakat Islam di rantau ini. 

Jihad Bukan Berperang Semata-Mata

Mohd Rumaizuddin bin Ghazali, Timbalan Presiden ABIM

Sebahagian umat Islam beranggapan bahawa jihad hanya disyariatkan selepas nabi s.a.w berhijrah ke Madinah. Sebelum itu, umat Islam tidak mengenali istilah jihad dan hukumnya. Padahal kenyataannya bukanlah begitu. Ini kerana terdapat ayat al-Quran yang diturunkan pada zaman Mekah yang menyuruh nabi agar berjihad. Ayat ini ialah dalam surah al-Furqan ayat 52. Allah berfirman yang bermaksud:

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah kepada mereka dengan al-Quran dengan jihad yang benar."

Sistem Tarbiyyah ABIM : Satu Pengenalan

Prof Madya Dr Ab Halim El-Muhammady

Pendahuluan

Tarbiyyah merupakan suatu yang amat penting untuk membawa perubahan kepada manusia. Justeru, al-Qur’an diturunkan sebagai bahan utama dalam pengisian tarbiyyah melalui proses pembacaan, penulisan, pengajaran dan penguasaan ilmu yang berasaskan ketuhanan mengikut penghuraian dan penghayatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam realiti hidupnya. Manusia yang tidak peka kepada ilmu tidak mampu untuk mengubah pandangan dan cara hidupnya ke arah yang lebih maju dan lebih sempurna.

ABIM sebagai sebuah badan gerakan yang berperanan untuk mengubah masyarakat dan mengislahkan cara hidup mereka mestilah bertolak dari penguasaan ilmu; ilmu yang berteraskan tauhid, dan mengislahkan manusia dalam segala aspeknya. Kemudian ia mampu pula mengolah dan menggunapakai dalam realiti kehidupan masyarakat bagi mencapai kehidupan yang bahagia (hasanah) di dunia dan di akhirat.

Panduan Menyambut Hari Raya

Hari raya adalah saat berbahagia dan bersuka cita. Kebahagian dan kegembiraan kaum mukmin di dunia adalah kerana Tuhannya iaitu apabila mereka berhasil menyempurnakan ibadahnya dan memperoleh pahala amalnya dengan kepercayaan terhadap janjinya kepada mereka untuk mendapatkan anugerah dan ampunan Nya. Allah Ta’ala berfirman:

Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Alaah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Yunus: 58)

Sebahagian orang bijak berujar: Tiada seorang pun yang bergembira dengan selain Allah kecuali karena kelalaiannya terhadap Allah, sebab orang yang lalai selalu bergembira degan permainan dan hawa nafsunya, sedangkan orang yang berakal merasa senang dengan tuhanya.

The Need to Help Islam and the Community

Commentary of the Hadith: "The Need to Help Islam and the Community"

Text and Translation

On the authority of Mughirah ibn Syu’bah (may Allah be pleased with him), The Messenger of Allah (may the blessings and peace of Allah be upon him) said: There shall always be from among my ummah, helping one another and cooperating until the Last Day, and they shall be victorious.

(It was related by Bukhari)

On the authority of Thauban (may Allah be pleased with him), as related by Muslim: They help one another to uphold truth, they shall not be defeated by those who try to make them fail until the Last Day and they shall be victorious.

Hijrah: Apa Ertinya Kepada Generasi Muda?

Muddin Beting, YDP ABIM Negeri Sabah

Istilah dan Sejarah

Dari segi istilah, perkataan hijrah berakar daripada kata bahasa Arab ha-ja-ra bermaksud “berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain” atau “berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik”. Dalam al-Qur`an, di antara ayat-ayat yang mengandung kata hijrah ialah surah al-Muddaththir, surah al-Ankabut, surah al-Muzzammil dan an-Nisa’.

Antara makna hijrah yang terkandung dalam ayat-ayat di atas ialah meninggalkan perbuatan dosa sebagaimana dalam surah al-Muddaththir ayat 5 “dan tinggalkanlah segala perbuatan dosa”. Hijrah juga adalah suatu usaha yang dilakukan kerana menunaikan perintah Allah. Ini dapat dijelaskan dalam surah al-Ankabut ayat 26 di mana “Nabi Ibrahim berkata: Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhan”.

Ia juga bermaksud menjauhi persekitaran yang tidak baik, melalui uzlah pemikiran dan kerohanian dengan cara yang bijaksana, sebagaimana dalam surah al-Muzzammil ayat 10 “dan bersabarlah terhadap apa yang mereka (orang kafir) ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik”.
Subscribe to this RSS feed